Angerbrunnen Montage Gewerbefleiß

Angerbrunnen, Wiederanbringung der Figur Gewerbefleiß

Ang br Mann 01.JPG Ang br Mann 02.JPG Ang br Mann 03.JPG

Ang br Mann 04.JPG Ang br Mann 05.JPG Ang br Mann 06.JPG

Ang br Mann 07.JPG Ang br Mann 08.JPG Ang br Mann 09.JPG


weiter zu Angerbrunnen_Montage_Kleinfiguren

zurück zu Anger-Baustellenbilder

zurück zu Baustellen-Bilder