Angerbrunnen Fundamentsanierung

Bilder der Sanierung des Fundamentes des (alten) Angerbrunnens

Ang br Fundam 01.JPG Ang br Fundam 02.JPG Ang br Fundam 03.JPG

Ang br Fundam 04.jpg Ang br Fundam 05.JPG Ang br Fundam 06.JPG

Ang br Fundam 07.JPG Ang br Fundam 08.JPG Ang br Fundam 09.JPG


zurück zu Anger-Baustellenbilder

zurück zu Baustellen-Bilder